02/22/2007 - Shereen/Sarah/Carol/Mark Azer Visit - ZakM